Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals

Estudis de comerç, mercats i fires locals

Suport a la realització d'estudis que tinguin per objectiu l'anàlisi del teixit comercial urbà, el mercat municipal i la creació, avaluació o modernització d'una fira local o un mercat de venda no sedentària, i que recullin especialment aspectes definidors de la política comercial del municipi, així com les propostes de millora necessàries per afavorir les sinergies entre els diferents elements que la integren.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de justificació de la necessitat detectada i d'adequació a les necessitats del territori 60
Grau de dotació i organització de recursos (pressupostaris, humans, tecnològics, etc.) per garantir la viabilitat de l'actuació 20
Grau d'innovació de l'actuació i de tranferibilitat a altres ens 20

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/59899930/C1-001-16.pdf

Si s'obté una acció concertada

Obligació de cofinançament: Es subvencionarà el 90% per a municipis de menys de 5.000 habitants, el 75% per a municipis de 5.001 a 10.000 habitants i el 50% per a municipis de més de 10.001 habitants.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Altres condicions: És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds de recursos tècnics presentades a la gerència de Serveis de Comerç.

El 80% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la finalització de l'objecte de l'assistència, però mai en més de 1 mes.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat d'1 mes, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2016
  • Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa de consumidors i usuaris de Catalunya; Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre; Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis; Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat; Llei 8/1994, de 25 de maig, de fires de Catalunya; Decret 144/1995, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de fires de Catalunya.

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Recurs tècnic Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de Comerç

Tel. 934 049 116
gs.comerc@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

31/03/2016

Codi recurs

16076