Àrea de Cultura
Esport local: activitats esportives

Estudis d'activitats esportives

S'ofereix l'elaboració de:
Estudis en matèria de seguretat:
- Plans d'autoprotecció d'esdeveniments esportius (PAU), que preveuen les emergències que es poden produir en les activitats esportives a l'aire lliure afectades pel Decret 30/2015.
- Estudis bàsics de seguretat i autoprotecció d'esdeveniments esportius (EBSAU), que estableixen els nivells mínims de seguretat i autoprotecció en els esdeveniments esportius no afectats pel Decret 30/2015.
Estudis en matèria de patrocini:
- Plans de patrocini esportiu per orientar la captació de recursos externs per a esdeveniments i/o activitats esportives.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants, amb preferència pels municipis amb menys població 30
Prioritat municipal 30
Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat 30
Grau de compliment de la documentació requerida 10

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-041, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/59899930/C1-041-16.doc
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens local. Cal ordenar les necessitats del formulari C1-041-16 d'acord amb l'ordre de prioritat municipal. Cada sol·licitud pot incloure fins a 3 necessitats (2 de seguretat i 1 de patrocini).

Si s'obté una acció concertada

Altres condicions: - L'ens local ha de ser, com a mínim, cotitular de l'activitat esportiva.
- En els estudis de seguretat, els esdeveniments esportius a l'aire lliure tindran caràcter preferent.

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2016
  • - Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
    - DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Recurs tècnic Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

02/02/2016

Codi recurs

16075