Àrea d'Acció Climàtica
Avaluació i gestió ambiental

Avaluació de la qualitat de les aigües

Té per objectiu donar suport a la gestió ambiental dins l'àmbit de la qualitat de les aigües, i inclou:
- L'anàlisi de mostres d'aigües continentals no tractades: fonts naturals, rius, rieres i pous. El Laboratori de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona facilitarà, si cal, els envasos i les neveres de transport. La recollida de les mostres anirà a càrrec, preferentment i en funció de la disponibilitat de recursos, del centre gestor
- L'elaboració d'informes sobre la qualitat de les masses d'aigua continentals.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Registre d'entrada de la sol·licitud anterior a 31.03.2016 50
Nombre d'habitants de l'ens. Es prioritzaran els municipis de menys de 5.000 habitants 50

Si s'obté una acció concertada

Altres condicions: Per tal de facilitar l'accés públic a les dades ambientals, els resultats de les anàlisis podran estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona.
Per a aquest recurs es poden trametre sol·licituds fins al 31/12/16 i, en tot cas, fins a l'aprovació del catàleg següent.

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2016
  • Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües de Catalunya; Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven mesures ambientals de prevenció i correcció de la contaminació de les aigües per nitrats; Acord GOV/238/2010 pel qual s'aprova el Programa de mesures del pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Recurs tècnic Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental

Tel. 934 022 994
ot.avga@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

31/12/2016

Codi recurs

16031