Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Inclusió social i lluita contra la pobresa

Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica

Servei d'acompanyament a les llars amb dificultats per fer front al pagament dels subministraments bàsics d'energia, amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència energètica i reduir-ne els consums i les despeses. Les llars han d'estar derivades pels serveis socials corresponents. Aquest recurs s'ofereix conjuntament entre el Servei d'Acció Social, l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat i l'Oficina d'Habitatge.
Actuacions principals:
- Auditories energètiques i diagnòstic social a la llar
- Instal·lació d'elements de baix cost d'eficiència energètica
- Suport als tràmits per sol·licitar canvis tarifaris
- Formació de les persones usuàries en hàbits de consum eficients.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de transversalitat de l'actuació 50
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens 50

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: 5 en total del Servei d'Acció Social.

Si s'obté una acció concertada

Altres condicions: A l'apartat d'observacions de la sol·licitud electrònica, especifiqueu les regidories o departaments de l'ens local participants en l'actuació i la relació nominal d'altres ens beneficiaris, si escau.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10
punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2016

Treu de la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Recurs material Recurs material

Realització de serveis i activitats

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

30/09/2016

Codi recurs

16030