Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Regulació de la societat de la informació

Auditories de compliment de les mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal

Assistència per a la realització de les auditories que permeten l'acompliment de la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal. En el cas de municipis de fins a 20.000 habitants i entitats municipals descentralitzades, l'assistència consistirà a dur a terme l'auditoria i en la presentació de l'informe corresponent. Per a la resta de municipis, exclusivament es donarà suport a la direcció de les tasques que se'n derivin (definició d'objectius, suport tècnic a la contractació, seguiment, etc.).


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants: es prioritzaran els municipis amb població inferior a 20.000 habitants 70
Ordre d'entrada de les sol·licituds 20
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació 10

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/59899930/C1-001-16.pdf

Si s'obté una acció concertada

Altres condicions: - Existència d'inventari de fitxers inscrit al registre de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) o a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
- Existència de responsable per a la protecció de dades o responsable de seguretat.
- Que no s'hagi ralitzat l'auditoria en els darrers dotze mesos.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2016
  • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; Reial Decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Recurs tècnic Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

30/09/2016

Codi recurs

16029