Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Polítiques de mercat de treball

Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació supramunicipals

Suport econòmic a les estructures bàsiques per al funcionament dels serveis locals d'ocupació d'àmbit supramunicipal amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de treball en l'àmbit local.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació 65
Situació socioeconòmica del territori (Índex sintètic) 20
Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències) 15

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/59899930/C1-001-16.pdf
Per a actuacions que impliquin l'execució conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada ens. Vegeu model a: www.diba.cat/web/economieslocals
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local

Si s'obté una acció concertada

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: No es poden incloure accions de formació.
Capítol 2. A excepció de: No es poden incloure accions de formació.
Capítol 4.

Despeses directes:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost total elegible
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:

- C4-001-16. Execució individual, www.diba.cat/documents/205293/59899919/C4-001-16.pdf
- C4-002-16. Execució per ens instrumental, www.diba.cat/documents/205293/59899919/C4-002-16.pdf
- C4-003-16. Execució conjunta, www.diba.cat/documents/205293/59899919/C4-003-16.pdf
- C4-004-16. Execució per ens amb delegació, www.diba.cat/documents/205293/59899919/C4-004-16.pdf
- C4-038-16. Justificació simplificada (ajuts iguals o inferiors a 1.500,00 EUR), www.diba.cat/documents/205293/59899919/C4-038-16.pdf

Dades tècniques C4-026, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/59899921/C4-026-16.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Altres condicions: - Que l'abast territorial de l'actuació sigui supramunicipal.
- Que l'ens local sol·licitant no compleixi les condicions per poder ser beneficiari del recurs 'Els serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc'.
- Que l'àmbit territorial objecte de l'actuació aplegui un mínim d'atur registrat de 700 persones (Font: darrer atur trimestral publicat a l'Idescat). Es restarà el nombre de persones aturades dels municipis que pertanyin a ens locals que hagin rebut subvenció mitjançant el recurs "Els serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc" o el recurs "Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals sense plataforma telemàtica Xaloc".
- En cas d'execució conjunta:
. Cap de les entitats participants podrà tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
. Cap de les entitats participants pot haver sol·licitat un ajut econòmic mitjançant el recurs "Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals sense plataforma telemàtica Xaloc".
. Per a la valoració de l'ajut, es tindrà en compte la subvenció que, en el seu cas, la Diputació de Barcelona atorgui a qualsevol de les entitats participants mitjançant el recurs "Els serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc", així com els imports màxims establerts.

- Cost total màxim. S'estableixen diferents imports, segons els trams d'atur registrat de l'àmbit territorial objecte de l'actuació:
Tram d'atur registrat Cost total màxim
De 700 a 3000 47.000 euros
De 3.001 a 5.000 67.000 euros
De 5.001 a 10.000 94.000 euros
De 10.001 a 15.000 107.000 euros
De 15.001 a 25.000 134.000 euros
Més de 25.000 187.000 euros

- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'haurà de informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a lefecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- Més informació a: www.diba.cat/web/economieslocals

Donar resposta al 100% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 2 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2016
  • Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic; Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Recurs econòmic Recurs econòmic

Ajut econòmic

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

02/02/2016

Codi recurs

16002